Urbanistické štúdie

Urbanistická štúdia Pribinova - Zimný prístav: 1. etapa, návrh zadania


Urbanistická štúdia viníc na území hlavného mesta SR Bratislavy, návrh zadaniaZáznam z verejného prerokovania návrhu urbanistickej štúdie zo dňa 28. 04. 2021


Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Vymedzenie riešeného územia Urbanistickej štúdie Brownfieldy na území hlavného mesta Bratislavy (ďalej UŠ BF) tvoria administratívno – správne hranice hlavného mesta SR Bratislavy s výmerou územia 36 762,73 ha.

Uznesením č. 783/2021 zo dňa 25.03.2021 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu zobralo na vedomie informáciu o spracovanej UŠ BF.

Účelom riešenia UŠ BF bolo vytvorenie základnej databázy a evidencie/inventarizácie brownfieldov (ďalej BF), posúdenie nevyužívaných území a možnosti ich následnej transformácie, určenie území pre oživenie ekonomických aktivít a ich zapojenie do mestskej štruktúry. Z návrhu vyplynulo, že 131 vybraných lokalít BF zaberá plochu cca 629 ha zastavaného územia mesta, čo predstavuje rozlohu napr. mestskej časti Lamač.

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je v SR ani v EÚ pojem brownfieldy presne zadefinovaný, UŠ BF definuje pojem Brownfield, ako opustené, nedostatočne využívané alebo prázdne územie, ktoré môže, ale nemusí mať environmentálnu záťaž, na ktorom jeho predchádzajúce využitie skončilo a trh nebol schopný dať impulz na jeho opätovné využívanie. UŠ BF pracuje s plochami, ktoré majú výmeru nad 0,5  ha, na ktorých sa nachádzajú stavby, sú schátrané, opustené alebo nedostatočne využívané (max. 30%), doba nevyužívania, alebo čiastočného využívania je min. 2 roky.

Hlavnými cieľmi riešenia UŠ BF bolo zmapovanie súčasného stavu brownfieldov, analýzy súčasného stavu BF (environmentálne záťaže, dopady na kontaktné územia, dopady na ŽP,...), návrh revitalizácie a následného využitia súčasných brownfieldov na základe kategórií podľa ekonomického potenciálu A,B,C,D. UŠ BF pracuje so zvláštnou kategóriou, ako doposiaľ nepotvrdené, ale predpokladané BF. Ide o zóny, územia a bloky, ktoré vzniknú zlúčením viacerých BF s menšou výmerou, ktoré je potrebné revitalizovať komplexne. UŠ BF pracuje s pojmom významné brownfieldy. Ide o BF, ktorých výmera je menšia ako 0,5 ha, ale boli vytipované na základe svojej pamiatkovej hodnoty, hodnoty industriálnej architektúry, za účelom zachovania uvedených kvalít v mestskom prostredí. UŠ BF obsahuje textovú a grafickú časť.     

Prioritne bude UŠ BF slúžiť ako podklad pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta, súčasne navrhuje niektoré územia BF na zmenu platného ÚPN mesta po overení ich nového funkčného využitia na zonálnej úrovni.

 

Informujeme, že súčasne je spracovaná webová aplikácia brownfieldy v Bratislave podľa urbanistickej štúdie brownfieldy na území hlavného mesta Bratislavy.


Malokarpatská časť Bratislavského lesoparku

Urbanistická štúdia Malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku bola odsúhlasená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 667/2009 zo dňa 02.04.2009 ako prehlbujúci územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni pre usmerňovanie využitia územia.

Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Vajnory, Rača, Vinohrady, Lamač a Záhorská Bystrica, v smere von z mesta jeho hranica prechádza vonkajšou hranicou hl. mesta SR Bratislavy; v smere k zastavanému územiu je riešené územie ohraničené hranicami lesných pozemkov - tvorí ju hranica lesa. Celková výmera riešeného územia je 4 772 ha.

Urbanistická štúdia obsahuje podrobnejšie urbanistické riešenie jednotlivých záujmových lokalít lesoparku - Horná Mlynská dolina, Kačín, Kamzík a Rača - Slalomka.

Investičná činnosť na území lesoparku je limitovaná revitalizáciou pôvodných kapacít s podmienkou zachovania , resp. zveľadenia prírodného prostredia lesoparku. Zámerom mesta je vytvoriť v území lesoparku zodpovedajúce podmienky pre každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov so skvalitnením prostredia tak, aby boli zabezpečené podmienky bezkolíznej rekreácie, možnosti pre turistiku a športovanie so zabezpečením občerstvenia a základných hygienických podmienok. Urbanistická štúdia poskytuje aj nové námety pre využitie jednotlivých lokalít, aby bola možná rôznorodá relaxácia obyvateľov. Pre záujmové lokality Horná Mlynská dolina, Kačín, Kamzík a Rača – Slalomka sú v urbanistickej štúdii stanovené zásady a regulatívy ich funkčného a priestorového využitia, zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb a vyjadrenie pozemkov, ktoré nie je možné zastavať.


Zlaté Piesky

Urbanistická štúdia pre lokalitu Zlaté piesky je navrhnutá predovšetkým ako športovo rekreačný areál nadmestského významu s voľnočasovými aktivitami športového a rekreačného charakteru  s celoročným využitím.

Polyfunkčný celomestský areál voľného času je zameraný na vodné športy, popri ploche pre vodné športy, lodenici a plážach  obsahuje možnosti vytvorenia aj umelej ľadovej plochy. Okrem toho sú vytvorené možnosti na prírodné ľadové plochy, ktoré by sa dali bezpečne využívať v zimnej sezóne (napr. zátoka veslárskej dráhy). Okrem toho je okolo areálu navrhnutá cyklistická dráha a joggingová dráha. Spoločensko-zábavná vybavenosť tohto areálu  ponúka posedenia, občerstvenia, výletnú reštauráciu, otvorené a kryté herne, prípadne plochy vyhradené pre niektoré zvieratká či vodný svet (akvárium).

Vybavenosť pre kultúrno-umelecké aktivity sa  zameriava na areály pre pasívne formy prijímania  kultúry (koncerty, avantgardné divadelné predstavenia) a na areály pre aktívnu tvorbu formou prezentovania individuálnych prejavov. Napr. v zátoke veslárskej dráhy je možné usporadúvať hudobné koncerty a predstavenia (za predpokladu koordinácie týchto akcií s činnosťou letiska).

Nemalý vplyv na polyfunkčné využitie má areál obchodnej vybavenosti (TESCO, Soravia). Aj keď sú to odlišné funkcie od základnej funkcie zóny, ponúka jej návštevníkom mnoho atraktivít, čím sa zvyšuje pobytová atraktivita celého územia.

Podobne obohatenie ubytovacích funkcií o nové formy prechodného ubytovania spojeného s funkciami zotavenia, športu, voľného času, kultúry prispieva k celkovej revitalizácii územia.


Mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka

Riešené územie zóny s rozlohou cca 62,00 ha, je vymedzené zo severu Bradáčovou ulicou, Dudovou ulicou, z východu Dudovou ulicou, úsekom Kutlíkovej ulice, reálom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti š.p., z juhovýchodu Dolnozemskou cestou, z juhu areálom Nemocnice s poliklinikou na Antolskej ulici, zo západu Antolskou ulicou, východnou stranou areálu Veľký Draždiak, Tematínskou ulicou, Starhradskou ulicou a areálom bývalej školskej správy na Kutlíkovej ulici. Kutlíkova ulica delí riešené územie horizontálne na severnú a južnú časť.

UPP prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 563/2008 dňa 20. 11. 2008.

Urbanistická štúdia rieši vybudovanie moderného lesoparku pri zachovaní a skvalitnení prírodných zložiek jestvujúceho prostredia. Cieľom riešenia UŠ je optimálne zosúladenie požiadaviek na vytvorenie moderného lesoparku pri zachovaní a skvalitnení prírodných zložiek prostredia a podporení širších nadväzností na okolité prírodné prostredie. Budúci lesopark má výborné predpoklady stať sa ústredným verejným priestorom v MČ Petržalka určený pre každodennú rekreáciu všetkých obyvateľov mesta.