Územné generely

Zeleň

Územný generel zelene hlavného mesta SR Bratislavy - zadanie - je dostupné TU.


Doprava

Dokumenty územného generelu dopravy sú dostupné TU.


Sociálna starostlivosť


Zdravotníctvo


Školstvo


Šport a rekreácia

Územný generel bol odsúhlasený mestským zastupiteľstvom dňa 30.4.2009, uznesením č. 689/2009
Územný generel športu a rekreácie hl. mesta SR Bratislavy bol obstaraný s cieľom spodrobniť riešenie tejto funkčnej zložky osídlenia so stanovením plošných, funkčných a priestorových zásad rozvoja v lokalitách, ktoré sú v súlade s platnou celomestskou územnoplánovacou dokumentáciou a to:

  • v lokalitách v rámci území s funkciou športu, telovýchovy a voľného času
  • v lokalitách v rámci území s funkciou rekreácia v prírodnom prostredí
  • v lokalitách v rámci území občianskej vybavenosti ako zariadenia športu, rekreácie a voľného času v polyfunkcii, prípadne v lokalitách funkčnej zložky bývania ako zariadenia základnej vybavenosti viazané na obyvateľstvo.

Podrobnosť spracovania generelu reflektuje podrobnosť územného plánu. Pre riešenie problematiky na podrobnejšej úrovni budú využité ďalšie stupne územnoplánovacej prípravy.
Dokument sa skladá z textovej a z grafickej časti Textová časť obsahuje tri kapitoly. Prvá kapitola je úvodná a obsahuje údaje o zadaní, účele a cieli generelu a popisuje východiskové podklady a koncepcie, ktoré reflektuje a rozvíja. Druhá kapitola je analytická a obsahuje celkové hodnotenie plôch infraštruktúry športu a rekreácie a hodnotenie jednotlivých systémov športu a rekreácie. Záverom tejto kapitoly sú predpoklady ďalšieho rozvoja, trendy a odporúčania pre návrh riešenia. Tretia kapitola je návrhová a obsahuje návrh lokalizácie plôch a zariadení športu a rekreácie na území mestských častí, návrh rozvoja kapacít základných druhov zariadení športu a rekreácie, návrh urbanistických ukazovateľov pre výkonnostný a rekreačný šport v porovnaní s ukazovateľmi používanými v predchádzajúcom období, vyhodnotenie navrhovaných plôch a zariadení pre rozvoj športu a rekreácie vo vzťahu k územnému plánu a odporúčania pre ďalší rozvoj. Odporúča zamerať pozornosť najmä na  vytvorenie podmienok pre rozvoj celej škály priestorov športového vyžitia a aktívnej zábavy od najjednoduchších priestorov tvoriacich súčasť obytného prostredia po zariadenia celomestského a nad mestského významu. Generel obsahuje veľké množstvo informácií a dát uložených v pasportizačnej časti, ktoré bude potrebné do budúcna priebežne aktualizovať vzhľadom na dynamiku zmien v spôsobe organizovania športu a vo vlastníckych vzťahoch. Grafická časť dokumentu je rozčlenená na analytickú a návrhovú časť a je vypracovaná  v mapovej podrobnosti M 1:10 000. Identifikačné schémy jednotlivých zariadení športu a rekreácie sú vyjadrené v mapovej podrobnosti M 1:30 000.

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy je v súlade s ustanoveniami stavebného zákona územnoplánovacím podkladom územného rozhodovania a spracovania ďalšej územnoplánovacej dokumentácie.

Textová časť

Grafická časť

Tabuľková časť 1

Tabuľková časť 2


Cestovný ruch

Cestovný ruch predstavuje odvetvie sektoru služieb, ktoré má prierezový charakter a na jeho realizácii sa podieľa celý rad ďalších odvetví. Toto odvetvie je pokladané za odvetvie budúcnosti s ohľadom na multiplikačné efekty sprevádzajúce jeho rozvoj. Bratislava je v súčasnosti najvýznamnejším centrom  medzinárodného a domáceho cestovného ruchu a územný generel cestovného ruchu predstavuje významný prínos pre zhodnotenie daností mesta v tejto oblasti. Predpokladom tvorby a realizácie  produktov cestovného ruchu vytváraných integráciou rozmanitých služieb a atraktivít krajiny v cieľových miestach, je fungovanie efektívneho partnerstva všetkých, ktorí sa na poskytovaní služieb cestovného ruchu podieľajú. Ide najmä o budovanie dopravnej infraštruktúry, ochrany pamiatok, prírody, vytvárania  krajiny, kultúrnych hodnôt, spoločenskej atmosféry a pod.
Územný generel cestovného ruchu pozostáva z textovej časti a z grafickej časti. Textová časť  pozostáva z analytickej časti a z návrhovej časti. Obsahuje analýzu východísk, analýzu súčasného stavu cestovného ruchu v Bratislave a návrh foriem cestovného ruchu a regulatívov umiestňovania zariadení cestovného ruchu. Podstatnú časť dokumentu tvorí návrh lokalizácie zariadení cestovného ruchu vhodných pre tvorbu vyšpecifikovaných ucelených produktov cestovného ruchu v členení na mestské prostredie, športové zariadenia a prírodné zaujímavosti s podrobným popisom jednotlivých lokalít. Súčasťou textovej časti sú tabuľky s vyhodnotením súčasného stavu kapacít zariadení cestovného ruchu, ako sú ubytovacie zariadenia, multifunkčné centrá, kongresové kapacity, kultúrno-spoločenské zariadenia, zaujímavosti cestovného ruchu, špecializované stravovacie zariadenia, organizačné zabezpečenie cestovného ruchu, dopravnú dostupnosť mesta a športové zariadenia. V závere dokument obsahuje námety na nové produkty cestovného ruchu, medzi ktoré zaraďuje napr. kongresy medzinárodného významu, lodnú MHD, krajinnú výstavu záhrad a produkty Centrope. Grafická časť dokumentu  obsahuje identifikačné schémy zariadení cestovného ruchu M 1:30 000, analýzu zariadení cestovného ruchu a návrh lokalizácie cestovného ruchu M 1:10 000.
Podrobnosť spracovania generelu reflektuje podrobnosť územného plánu. Územný generel cestovného ruchu je po prerokovaní územnoplánovacím podkladom územného rozhodovania a spracovania ďalšej územnoplánovacej dokumentácie. Svojou podstatou však prekračuje charakter územnoplánovacieho podkladu ako ho chápe stavebný zákon a môžeme ho pokladať za špecifický prierezový dokument dotýkajúci sa viacerých oblastí rozvoja Bratislavy, nielen rozvoja územného.

Textová časť

Grafická časť

Tabuľková časť