Územný plán

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007. Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele  úlohy územného plánovania na území hlavného mesta. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Bratislavy a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. Územný plán chápe Bratislavu nielen ako hlavné mesto Slovenskej republiky a regionálne centrum, ale ako významnú súčasť stredoeurópskeho priestoru.

Bratislava s väzbami na oblasť Viedne, Brna, Gyoru a Budapešti má veľký potenciál pre zapojenie celého Slovenska do participácie na celoeurópskom toku kapitálu, tovarov služieb, na vedecko-výskumnej a kultúrno-spoločenskej medzinárodnej spolupráci. Vytvára sa tu priestor pre zhodnotenie rozvojového potenciálu celého Slovenska a jeho jednotlivých regiónov. Územný plán umožňuje vybudovanie regionálnych rozvojových pólov v severozápadnom, južnom a juhozápadnom smere, kde navrhuje možnosti pre nové hospodárske aktivity i športovo-rekreačné centrá medzinárodného významu. Územný plán rešpektuje požiadavky ochrany prírodných hodnôt európskeho významu – veľkoplošné chránené územia, biokoridory, lokality zaradené do území NATURA 2000 a územia vymedzené Ramsarským dohovorom.

Dlhodobé formovanie mesta vychádza zo Stratégie rozvoja hlavného mesta z roku 1999, reflektuje závery medzinárodných dokumentov pre rozvoj stredoeurópskeho priestoru. Územný plán vytvára predpoklady pre formovanie Bratislavy ako mesta s vysokou kvalitou života obyvateľov s dôrazom na ochranu hodnôt kultúrneho dedičstva a prírodného zázemia. Územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu. Ustanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného využívania územia, starostlivosti o životné prostredie, verejného dopravného a technického vybavenia a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. Podporuje priority pre rozvoj Bratislavy, medzi ktoré patria:

  • dobudovanie atraktívnych lokalít centra mesta
  • dobudovanie centier mestských častí
  • realizácia bytovej výstavby
  • revitalizácia športovo-rekreačných priestorov v prírodnom prostredí Malých Karpát a budovanie nových najmä vo väzbe na Dunaj
  • dobudovanie mestských komunikačných systémov
  • začatie výstavby nosného systému MHD

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanovuje, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zón. Je podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie.


Textová časť


Grafická časť


Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007