Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01

Dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/2008 dňa 15.12.2008. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2008 z 15.12.2008, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 15.1.2009.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s ustanovením § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v spojitosti s príslušnými článkami štatútu hlavného mesta prerokovalo návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmeny a doplnky 01. Obsahom návrhu sú zmeny a doplnky vyplývajúce z riešenia Dopravno-urbanistickej štúdie prepojenia železničných koridorov  č. IV a V projektu TEN-T 17 a napojenia letiska na železničnú sieť v Bratislave. Obstarávateľom dopravno-urbanistickej štúdie sú Železnice SR a spracovateľom je Dopravoprojekt, a. s. v spolupráci s AUREX, spol. s r. o. Dôvodom pre zmeny a doplnky územného plánu sú nové skutočnosti, vyplývajúce z koncepcie európskej dopravnej siete prijatej Európskou komisiou v apríli 2004. Koncepcia obsahuje 30 prioritných projektov rozvoja európskej dopravenj infraštruktúry, z ktorých projekt č. 17, prechádzajúci naším mestom predstavuje dôležitú železničnú os spájajúcu západnú a strednú Európu na trase Paríž-Bratislava. Základným predpokladom pre realizáciu projektu je zosúladenie koncepcie s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.