Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 400/2011 dňa 15. 12. 2011 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 z 15. 12. 2011, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. 2. 2012.
Hlavným cieľom obstarania Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02  bolo aktualizovanie územného plánu v súlade s potrebami hlavného mesta a jeho mestských častí, a tým vytvorenie lepších podmienok pre využívanie územného plánu orgánmi samosprávy a štátnej správy. V súlade s ustanoveniami  stavebného zákona, ktoré určujú povinnosti orgánov územného plánovania v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a udržiavania jej aktuálneho stavu, bol rozsah uplatnených podnetov na zmeny a doplnky uvedených v Informácii z decembra 2008, zhodnotený vo vzťahu k dostupným podkladovým materiálom, overovacím urbanistickým štúdiám zón,  ako aj vo vzťahu k možným rizikám súvisiacim s konaním podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  zmeny a doplnky 02 je vypracovaný v mierke 1:10 000 v rozsahu všetkých katastrálnych území mesta. Spracovaný je v súlade s § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. v rozsahu zmien a doplnkov textovej časti a grafickej časti, kompatibilne s Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Týka sa vymedzenia funkčných plôch, zmien funkčného využitia zo zastaviteľných plôch na plochy zelene, stanovenia kódov miery využitia územia pri znížení intenzity využitia, resp. zmene zo stabilizovaného na rozvojové, zmeny kódov využitia rozvojových území, ďalej  zmien v riešení dopravného vybavenia, technického vybavenia a súvisiacich zmien vo verejnoprospešných stavbách. Zapracované sú tiež legislatívne zmeny v oblasti ochrany pamiatok, ochrany prírody, tvorby krajiny a ÚSES, ktoré medzičasom vstúpili do platnosti. Zmeny a doplnky reflektujú kladne prerokované podrobnejšie územnoplánovacie podklady a dokumenty, komplexne posúdené z hľadiska urbanistickej koncepcie rozvoja mesta a jeho ťažiskových rozvojových smerov. Tieto podkladové overovacie urbanistické štúdie, ktoré boli v uplynulom období obstarané fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých záujmy v území vyvolávali obstaranie zmien a doplnkov územného plánu, zabezpečovali uvedené subjekty prevažne v súčinnosti s príslušnými mestskými časťami, ktoré garantujú, ako orgány územného plánovania, komunálne záujmy. Ďalšie zmeny a doplnky obsiahnuté v materiáli odstraňujú formálne a vecné nedostatky a  technické chyby územného plánu, zistené v procese jeho uplatňovania v praxi a prinášajú niektoré metodické zmeny dokumentu.

  • Textová časť

  • Grafická časť

  • Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011