Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1785/2014 zo dňa 23.10.2014 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 bola vyhlásená  všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2014  z 23.10.2014, ktoré nadobúda účinnosť dňom 10.11.2014.