Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 581/2020 zo dňa 24. 09. 2020 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2020 z 24.9.2020, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.11.2020.