Územný plán zóny Petržalka

Územný plán zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom

Riešené územie je vymedzené z juhu železničnou traťou s odbočením na Bosákovu, Bosákova po Jantárovú cestu, z východu Prístavným mostom, zo severu osou rieky Dunaj a zo západu Jantárovou cestou, Starým mostom.
ÚPN Z schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1056/2006 dňa 6. 7. 2006. Záväzná časť je zverejnená vo všeobecne záväznom nariadení č. 4/2006.
ÚPN Z  rieši novú koncepciu využitia územia pravobrežnej časti celomestského centra ako urbanistickú štruktúru v kontexte s pripravovanou ľavobrežnou časťou celomestského centra a v kontexte s jestvujúcou urbanistickou štruktúrou Petržalky za dobudovaným diaľnično-obslužným dopravným koridorom. V návrhu urbanistickej koncepcie je uplatnený princíp blokovej štruktúry so smerovými odchýlkami zohľadňujúcimi nadradené kompozičné princípy, menovite veľtok Dunaj, Hradný vrch s hradom, zónu Pribinova, Sad J. Kráľa, Viedenskú cestu, ako aj dopravné koridory troch mostov, s optimálnym využitím územia pre nové funkcie európskeho, slovenského a celomestského významu, s vytvorením hodnotného prostredia pre obyvateľov i návštevníkov lokality, poskytujúce kvalitné zariadenia obchodu, služieb, administratívy, kultúry, športu, bývania a pod.. Pre voľnočasové rekreačné aktivity a športový pohyb sú vytvorené plochy zelene v novonavrhovanom centrálnom mestskom parku s vodnou plochou. Navrhované sú plochy zelene medzi bytovými domami a hrádzou, mestská promenáda so zeleňou, nábrežná promenáda, pešie a cyklistické trasy v zastavanom aj v prírodnom prostredí inundácie. Novým výrazným prvkom v území inundácie je novonavrhované rameno Dunaja. ÚPN Z vytvára podmienky pre vznik nového hodnotného životného prostredia tejto exponovanej lokality.

Územný plán zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, zmeny a doplnky 01

Hlavné mesto SR Bratislava, ako orgán územného plánovania, pristúpilo z podnetu vlastníka pozemku, k aktualizácii územného plánu zóny a obstaralo spracovanie návrhu dokumentácie Územný plán zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, zmeny a doplnky 01. Zámerom je vybudovať multifunkčné kultúrne centrum celomestského významu.
Predmetné zmeny a doplnky  ÚPN-Z CMC Petržalka, 01 sa týkajú územia riešeného v územnom pláne zóny v sektore „E“, ktorý je vymedzený zo severu protipovodňovou hrádzou, zo západu zemným valom pod Jantárovou cestou (Starý most) a z juhu a východu novou obslužnou komunikáciou „Janíkova“. Spracované sú v rozsahu textovej a grafickej časti. Predmetom riešenia ÚPN-Z CMC Petržalka, ZaD 01 bola zmena regulatívov priestorového usporiadania v sektore E,  dopad tejto zmeny na ostatné časti záväznej časti územného plánu zóny, a úprava vedenia (trasovanie) verejnoprospešných stavieb v lokalite pri zachovaní koncepcie usporiadania územia podľa platného územného plánu zóny.
Zmeny a doplnky 01 ÚPN Z celomestské centrum - časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom boli prijaté uznesením mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 743/2009 zo dňa 24.9.2009. Záväzná časť zmien a doplnkov 01 je zverejnená vo všeobecne záväznom nariadení č. 5/2009 vrátane príloh. Ostatné výkresy a textová časť zmien a doplnkov 01 sú zverejnené na tejto stránke v prílohách dole.


Klad listov
Záväzná časť: Výkres 0/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 1/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 2/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 3/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 4/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 5/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 6/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 7/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 8/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 9/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 10/3 - Verejné dopravné vybavenie
Záväzná časť: Výkres 0/5 - Koordinácia a kolektorizácia inž. sietí
Záväzná časť: Výkres 1/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí
Záväzná časť: Výkres 2/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí
Záväzná časť: Výkres 3/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí
Záväzná časť: Výkres 4/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí
Záväzná časť: Výkres 5/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí
Záväzná časť: Výkres 6/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí
Záväzná časť: Výkres 7/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí 
Záväzná časť: Výkres 8/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí
Záväzná časť: Výkres 9/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí
Záväzná časť: Výkres 10/5 - Koordinácia a kolektorizácia inžinierskych sietí
Záväzná časť: Výkres 0.1/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 0.2/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 0.3/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 1/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 2/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 3/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 4/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 5/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 6/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 7/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 8/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 9/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby
Záväzná časť: Výkres 10/12 - Priestorová a funkčná regulácia, Verejnoprospešné stavby


Zmeny a doplnky 01 UPNZ CMC - časť Petržalka, vyhlásené všeobecne záväzným nariadením hl. mesta SR Bratislavy č. 5/2009 vrátane príloh


Grafická časť: Výkres č. 1 - Širšie vzťahy
Grafická časť: Výkres č. 0/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 1/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 2/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 3/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 4/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 5/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 6/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 7/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 8/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 9/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 10/2 - Komplexný urbanistický návrh
Grafická časť: Výkres č. 0/4 - Riešenie vodných tokov
Grafická časť: Výkres č. 2/4 - Riešenie vodných tokov
Grafická časť: Výkres č. 3/4 - Riešenie vodných tokov
Grafická časť: Výkres č. 6/4 - Riešenie vodných tokov
Grafická časť: Výkres č. 7/4 - Riešenie vodných tokov
Grafická časť: Výkres č. 0/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie
Grafická časť: Výkres č. 1/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie
Grafická časť: Výkres č. 2/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie
Grafická časť: Výkres č. 3/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie
Grafická časť: Výkres č. 4/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie
Grafická časť: Výkres č. 5/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie
Grafická časť: Výkres č. 6/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie
Grafická časť: Výkres č. 7/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie
Grafická časť: Výkres č. 8/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie
Grafická časť: Výkres č. 9/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie 
Grafická časť: Výkres č. 10/6 - Zásobovanie vodou, Odkanalizovanie 
Grafická časť: Výkres č. 0/7 - Zásobovanie plynom 
Grafická časť: Výkres č. 1/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 2/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 3/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 4/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 5/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 6/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 7/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 8/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 9/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 10/7 - Zásobovanie plynom
Grafická časť: Výkres č. 0/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 1/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 2/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 3/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 4/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 5/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 6/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 7/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 8/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 9/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 10/8 - Zásobovanie elektrickou energiou
Grafická časť: Výkres č. 0/9 - Telekomunikácie
Grafická časť: Výkres č. 1/9 - Telekomunikácie
Grafická časť: Výkres č. 2/9 - Telekomunikácie
Grafická časť: Výkres č. 3/9 - Telekomunikácie
Grafická časť: Výkres č. 4/9 - Telekomunikácie
Grafická časť: Výkres č. 5/9 - Telekomunikácie
Grafická časť: Výkres č. 6/9 - Telekomunikácie 
Grafická časť: Výkres č. 7/9 - Telekomunikácie 
Grafická časť: Výkres č. 8/9 - Telekomunikácie
Grafická časť: Výkres č. 9/9 - Telekomunikácie
Grafická časť: Výkres č. 10/9 - Telekomunikácie
Grafická časť: Výkres č. 10 - Ekologická stabilita územia a jej prvky
Grafická časť: Výkres č. 0/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability 
Grafická časť: Výkres č. 1/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability
Grafická časť: Výkres č. 2/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability
Grafická časť: Výkres č. 3/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability
Grafická časť: Výkres č. 4/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability
Grafická časť: Výkres č. 5/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability
Grafická časť: Výkres č. 6/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability
Grafická časť: Výkres č. 7/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability
Grafická časť: Výkres č. 8/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability
Grafická časť: Výkres č. 9/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability 
Grafická časť: Výkres č. 10/11 - Zeleň a prvky ekologickej stability
Samostatná doložka CO
Samostatná doložka CO - Schéma