Verejné obstarávanie

Hlavné mesto je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s týmto zákonom a princípom transparentnosti si plní všetky zverejňovacie povinnosti. Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky informácie o verejnom obstarávaní mesta prehľadne na jednom mieste.


Všetky podlimitné a nadlimitné verejné zákazky hlavného mesta, tak aktuálne, ako aj ukončené od roku 2013, nájdete v profile mesta na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6563


Na zadávanie zákaziek mesto využíva informačný systém Josephine. Všetky tam zverejnené zákazky mesta spolu s kompletnou dokumentáciou nájdete na:

https://josephine.proebiz.com/sk/profile/00603481


Mesto na zadávanie zákaziek používa aj Elektronický kontraktačný systém (EKS). Všetky zákazky zadávané nielen hlavným mestom v EKS nájdete tu:

https://eo.eks.sk/Prehlady/ZakazkyVerejnost#


Keďže EKS je anonymný systém, aktuálne zákazky mesta si nemožno vyfiltrovať. Môžete si však pozrieť prehľad minulých zákaziek mesta zadávaných prostredníctvom tohto systému:

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/DetailZmluvneVztahy/1182


Pri zákazkách s nízkou hodnotou mesto postupuje podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý stanovuje, že zákazka sa zadáva vyzvaním firiem na predloženie ich cenových ponúk.

Od roku 2019 mesto v snahe dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze vyzýva čoraz viac firiem na predloženie ponuky. Priemerný počet oslovovaných subjektov v zákazkách s nízkou hodnotou (porovnanie rok 2018, 2019 a k 31.05.2020):

Od roku 2019 mesto čoraz viac zákaziek s nízkou hodnotou zverejňuje a sprístupňuje úplne všetkým záujemcom. Otvorené zákazky s nízkou hodnotou nájdete na vyššie uvedenej stránke Josephine. Počet zákaziek s nízkou hodnotou, ku ktorým mesto poskytlo prístup všetkým záujemcom (porovnanie za roky 2018, 2019 a k 31.05.2020):

Graf:

Zo zadávania zákaziek, pri ktorých zákon nevyžaduje ich zverejnenie vopred pre všetky subjekty, je mesto povinné vypracovať súhrnné správy a umožniť tak kontrolným orgánom dohľad nad našou prácou. Všetky súhrnné správy k zákazkám zadávaným hlavným mestom mesto v súlade s § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje na webe Úradu pre verejné obstarávanie tu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/6563