Voľné pouličné aktivity

Pokiaľ chcete vykonávať pouličné umelecké aktivity na komunikáciách a verejných priestranstvách v správe hlavného mesta SR Bratislavy avšak nejde o podujatie podľa osobitných predpisov, postačujúca je žiadosť o registráciu takejto aktivity. 

Pouličná umelecká aktivita je umeleckým prejavom alebo aktivitou jednotlivca alebo skupiny z oblasti výtvarnej, tanečnej, hudobnej , scénickej alebo hovoreného slova, ktorým účinkujúci predvádzajú na verejných priestranstvách svoj talent, vlastnú tvorbu, záľubu , nevyberajú pri tom vstupné (za vstupné sa nepovažuje dobrovoľný príspevok) a ktorými sa neohrozuje alebo neporušuje verejný poriadok. 

 • Registrácia sa vydáva najviac na dobu jedného roka vopred, aktivita nemôže presahovať 3 mesiace 
 • Aktivitu možno povoliť a registrovať, ak je v súlade s uvedenými pravidlami a nie je v rozpore so záujmami hlavného mesta alebo mestskej časti a verejným poriadkom 
 • Písomné potvrdenie o registrácii obsahuje určený možný čas a presné vymedzenie miesta 

Aktivity možno v súlade s pravidlami vykonávať na týchto verejných priestranstvách - komunikáciách v správe hlavného mesta SR Bratislavy: Hlavné námestie, Námestie SNP, Župné námestie, Hurbanovo námestie, Námestie slobody 

 • Zásadné je nevykonávať aktivitu pod oknami a vchodmi obytných, obchodných, administratívnych budov, pred priečeliami významných historických, kultúrnych, náboženských budov  
 • Aktivity možno vykonávať v období: 
 • máj až október  
 • V dňoch pondelok až štvrtok od 17:00 do 21:00 
 • V dňoch piatok až nedeľa od 14:00 do 21:00 
 • november až apríl 
 • V dňoch pondelok až štvrtok od 17:00 do 20:00 
 • V dňoch piatok až nedeľa od 15:00 do 20:00 
 • V priebehu dňa na jednom mieste, môže byť účinkujúcemu zaregistrovaná hudobná produkcia v trvaní maximálne jednej hodiny. Po uplynutí tohto času si účinkujúci musí zvoliť iné miesto pre aktivity v súlade s registráciou. V jednom čase môže byť na danom verejnom priestranstve zaregistrovaná maximálne jedna hudobná aktivita, nie viac naraz. 
 • Aktivity s otvoreným ohňom a aktivity s bubnovaním (perkusie, africké bubienky a pod.) nie je možné na priestranstvách v správe hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať.  
 • Ak sa na daných verejných priestranstvách má konať povolené podujatie, takéto podujatie má prednost' pred aktivitou. Účinkujúci má právo v čase podujatia vykonávať registrovanú aktivitu na iných komunikáciách uvedených v registrácii, a to v pôvodne registrovanom čase.

Ďalšie záväzné podmienky: 

 • Dodržané musí byť miesto a aktivity uvedené v registrácii 
 • hudobné aktivity prevádzať len akustickými nástrojmi nepoužívať ozvučovaciu techniku, hudbu reprodukovanú technickým zariadením ako napr. rádiom, CD prehrávačom, magnetofónom 
 • registrované miesto nezaberať postavením šiatra, stánku, pódia alebo inej stavby dočasného charakteru 
 • Neobmedzovať aktivitou chodcov 
 • Dodržiavať verejný poriadok a čistotu, nepožívať alkoholické nápoje 
 • Účinkujúci mladší ako 15 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby 
 • Aktivitou neobmedzovať osobné alebo iné práva občanov 
 • Neurážať náboženské vyznanie, sociálne postavenie, nepodnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi, nepropagovať fašizmus, rasizmus, extrémizmus 
 • Účinkujúci sú povinní dodržiavať ustanovenia cestného zákona  
 • Pokiaľ sa umiestňuje technika, mobiliár, je potrebné požiadať o zvláštne užívanie komunikácie, registrácia voľnej pouličnej aktivity v tomto prípade nie je dostatočná 

 

KONTAKT pre zasielanie žiadostí: 

doprava@bratislava.sk 

OBSAH e-mailovej žiadosti:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Trvalý pobyt (ulica, číslo, PSČ, obec)
 • Telefónne číslo
 • Akú aktivitu chcete vykonávať (napr. hra na klarinete)
 • Jednoduchý situačný nákres, kde chcete vykonávať aktivitu (napr. bodka v satelitnej mape), uveďte všetky požadované miesta (môže ich byť viac)
 • Časový rámec (od - do, dátum), kedy máte záujem vykonávať aktivitu (max. 3 mesiace)