Výkonnostné audity a revízie výdavkov

V súlade s Rozpočtovými pravidlami hlavného mesta SR Bratislavy realizuje magistrát pravidelné výkonnostné audity rozpočtových a príspevkových organizácií a revízie výdavkov útvarov magistrátu. Záverečné správy z týchto auditov sú zverejňované na tomto mieste. Za realizáciu auditov zodpovedá Útvar hlavného ekonóma.

Cieľom výkonnostného auditu/revízie výdavkov je identifikovať potenciál a opatrenia pre zvýšenie príjmov, optimalizáciu nákladov a zvýšenie vnútornej kvality (profesionalizácia práce) aj vonkajšej kvality poskytovaných služieb útvaru magistrátu alebo organizácie hlavného mesta. V analýze sa zameriavame na všetky aspekty hospodárenia a prevádzky organizácie. Súčasťou záverečnej správy auditu je aj implementačný plán na najbližšie roky.Záverečná správa z výkonnostného auditu ZOO (2021-2022)

Najvyššou prioritou pre Zoologickú záhradu Bratislava je nastavenie systematického a spoľahlivého plánovania a kontroly vo všetkých oblastiach riadenia organizácie. Proces verejného obstarávania bol v minulosti netransparentný a zákazky výrazne predražené. V organizácii absentuje kontroling, nie je ani formálne zavedený v organizačnej štruktúre.

Identifikovali  sme  potenciál  úspor pri nákupe krmiva vo výške 62 tis. eur ročne (24 %). Rovnako aj viaceré možné porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Úsporu vo výške 24 % je možné dosiahnuť zefektívnením nakupovania krmiva pre zvieratá formou otvorenej a transparentnej súťaže. Na príklade dvoch väčších investícií (Výbeh vlka európskeho a Obnova hlavnej komunikácie LES) ukazujeme dôležitosť správneho nastavenia podmienok verejnej súťaže.

Dokončenie kŕmnych dávok pre zvieratá predstavuje oblasť pre zlepšenie plánovania nákupu krmiva. Úsporu na krmive zvierat je možné dosiahnuť rozšírením možností na pestovanie trávy, na pozemkoch mesta alebo prenájmom od iných subjektov.

ZOO uzatvára nájomné zmluvy iba na 10 dní v mesiaci, čím obchádza mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní nájmov. Zároveň tým prichádza o možné príjmy z prenájmu v prípade bufetov alebo atrakcií pre návštevníkov.


Záverečná správa z výkonnostného auditu STaRZ (2021)

Za najväčšiu výzvu pre STaRZ považujeme nastavenie systematického a spoľahlivého plánovania vo všetkých oblastiach riadenia organizácie. Identifikovali sme potenciál prevádzkových úspor vo výške 310 370 tis. eur (4 5 % prevádzkových nákladov, 11 13 % príspevku mesta), predovšetkým v osobných nákladoch a podporných službách. Ďalší potenciál úspor predstavuje zvýšenie transparentnosti a konkurencie vo verejnom obstarávaní a prísnejšie nastavenie PHZ pri obstarávaní investícií. Zvýšenie atraktívnosti a vyššia návštevnosť môžu zvýšiť tržby zo vstupného až o 26 % (268 tis. eur), je potrebné prehodnotiť cenotvorbu letných kúpalísk. Potenciál vyšších príjmov a plynulejšieho cashflow sa nachádza aj v nájomných zmluvách pre obchodné a gastronomické prevádzky. Z hľadiska kompetencií a vzťahu s magistrátom navrhujeme, aby sa STaRZ nezodpovedal vecnému gestorovi. Agendu cyklotrás navrhujeme presunúť na magistrát.


Záverečná správa z výkonnostného auditu Marianum (2021)

Najvyššou prioritou pre Marianum je reorganizácia, rozdelením na obchodnú spoločnosť (komerčné služby) a príspevkovú organizáciu (správa cintorínov, vojenských hrobov, pamätníkov).  

Z hľadiska zefektívnenia procesu a prevádzky považujeme za najdôležitejšie transparentné verejné obstarávanie, vrátane zákaziek s nízkou hodnotou. Potenciál úspor demonštruje zmluva o odstraňovaní grafiti (72 %, 174 tis. eur). 

Za kľúčové strategické výzvy pre Marianum považujeme prípravu nového pohrebiska (potreba v roku 2029) a úpravu cien za nájom hrobových miest spolu so znížením počtu neplatičov. 

Krematórium má pri súčasnej kapacite priestor zdvojnásobiť počet spalov, výstavba tretej pece za 747 tis. eur nie je prioritný projekt.