Záštity primátora

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy môže poskytnúť záštitu nad dôležitými a mimoriadne prospešnými spoločenskými, kultúrnymi, športovými, vzdelávacími či charitatívnymi podujatiami, ktoré sú realizované na území hlavného mesta SR. Za dôležité a prospešné sú pre potrebu týchto Pravidiel považované podujatia, ktorých organizovanie zvyšuje mestu prestíž a oslovuje významné skupiny verejnosti. Sú to napríklad festivaly, kultúrne predstavenia, koncerty, prehliadky, výstavy a súťaže prezentujúce hodnoty slobody, demokracie, spravodlivosti a humanity a tiež aktivity skupín verejnosti, ktoré si zasluhujú podporu.

Záštita primátora Hlavného mesta SR Bratislavy je prejavom záujmu a spôsobom morálnej podpory usporiadateľom kultúrnych, športových a ďalších verejnoprospešných podujatí na území hlavného mesta SR. Z poskytnutia záštity nevyplýva žiadateľovi nárok na finančnú ani inú hmotnú podporu, pokiaľ nie je rozhodnuté inak.

Poskytnutie záštity primátorom dodáva podujatiam vážnosť a význam.


Podmienky pre udelenie záštity:

  1. splnenie vyššie uvedených predpokladov
  2. prijatie záväzku, že informácia o prevzatí záštity bude uvedená na všetkých s podujatím súvisiacich materiáloch (napr. letáky, plagáty, pozvánky, katalógy, atď.)
  3. informácia o záštite bude prezentovaná počas samotnej akcie a tiež v médiách
  4. uvedenie loga mesta, ak na jeho využitie bude udelený súhlas, na propagačných materiáloch v zodpovedajúcej veľkosti a na zodpovedajúcom mieste

Záštita je poskytovaná na základe písomnej žiadosti usporiadateľa podujatia v prípade, že spĺňa uvedené podmienky. Žiadosť je potrebné adresovať na Kanceláriu primátora hlavného mesta SR. V žiadosti je potrebné uviesť čo najviac informácií podstatných pre posúdenie podujatia (viď Vzor žiadosti). Žiadosti zhromažďuje a vybavuje Oddelenie komunikácie a marketingu Kancelárie primátora hlavného mesta SR. O poskytnutí záštity rozhoduje primátor hlavného mesta SR. Záštita sa poskytuje písomne, vo forme listu primátora.

Po uskutočnení podujatia je nutné Oddeleniu komunikácie a marketingu Kancelárie primátora hlavného mesta SR preukázať, že počas podujatia bola záštita primátora viditeľne a dôstojne prezentovaná (napr. zaslať leták, program, pozvánku, záverečnú správu, fotodokumentáciu priebehu, resp. mediálny výstup z akcie).

Žiadosť o udelenie záštity primátora musí obsahovať:

  • dátum
  • miesto konania
  • názov podujatia
  • cieľ podujatia
  • predpokladaná návštevnosť
  • údaje na kontaktnú osobu (email, telefón)

Pre viac informácií kontaktujte oddelenie komunikácie a marketingu: +421 259 356 139, [email protected].


Logo Bratislavy NA STIAHNUTIE