Zastupiteľstvo

Oznam


Vážené obyvateľky a obyvatelia,

ak nemáte možnosť pozrieť si materiály predkladané do mestského zastupiteľstva z pohodlia domova, môžete tak urobiť v interaktívnom kiosku na Front Office v budove magistrátu.


Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy je zákonodarným orgánom mestskej samosprávy. Je to mestský parlament – zastupiteľský zbor obyvateľov Bratislavy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôležitejších otázkach celomestského charakteru.

Podľa zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov má mestské zastupiteľstvo 45 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Poslancom mestského zastupiteľstva môže byť aj starosta mestskej časti, nie však primátor.

Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú spravidla posledný štvrtok v mesiaci. Zasadnutia zvoláva a vedie primátor. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Na rokovaní môže verejne vystúpiť ktorýkoľvek obyvateľ Bratislavy so svojím podnetom, návrhom alebo sťažnosťou.

Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, t. j. aspoň 23. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov je potrebný v prípadoch v zmysle Čl. 7 ods. 10 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov je potrebný v zmysle Čl. 7 ods. 11 a 12 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.

Z celého radu otázok, o ktorých rozhoduje mestské zastupiteľstvo, patria medzi najdôležitejšie:

  • prijímanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta;
  • určovanie zásad hospodárenia s majetkom mesta, to znamená akékoľvek predaje, kúpy, alebo prenájmy mestského majetku;
  • schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu hlavného mesta;
  • schvaľovanie územného plánu;
  • udeľovanie čestného občianstva a Ceny hlavného mesta.


Rokovací poriadok

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.6.2000, dodatku č. 2 zo dňa 12.4.2001, dodatku č. 3 zo dňa 30.1.2003, dodatku č. 4 zo dňa 29.4.2010, dodatku č. 5 zo dňa 1.7.2010, dodatku č. 6 zo dňa 30.6.2011, dodatku č. 7 zo dňa 29.3.2012, dodatku č. 8 zo dňa 24.9.2014, dodatku č. 9 zo dňa 28.5.2015, dodatok č. 10 zo dňa 31. 3. 2016 a dodatok č. 11 (zrušený) zo dňa 27.10.2016.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa čl. 14 ods. 12 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválilo dňa 13. januára 2000 uznesením č. 215/2000 tento rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: