Zimná údržba - čo robí mesto

Mesto Bratislava zabezpečuje zimnú údržbu iba na komunikáciách v správe mesta. Zimnú údržbu zvyšných komunikácií na území Bratislavy zabezpečujú najmä mestské časti (spravidla cesty III. a IV. triedy a priľahlé chodníky), Dopravný podnik a iné mestské a miestne organizácie, a súkromné subjekty v prípade komunikácií, ktoré neboli zverené do správy mesta alebo mestských častí. 

Mesto tento rok zabezpečuje údržbu:

 • ciest  I. a II. triedy s celkovou plochou 4 318 859 m2
 • chodníkov s celkovou plochou 1 067 537 m2
 • námestí, lávok, schodísk a parkovísk s celkovou plochou 82 321 m2

Údržbu v teréne zabezpečujeme prostredníctvom zazmluvneného dodávateľa AII, mestského komunálneho podniku, a zazmluvnenými komunálnymi podnikmi niektorých mestských častí. 

OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY

Presné postupy, lehoty a technické požiadavky sú definované v Operačnom pláne zimnej údržby, ktorý pri očakávanom zhoršení počasia aktivuje a následne koordinuje Dispečing hlavného mesta. V praxi to znamená, že aj keď dodávatelia, ktorí prevádzkujú techniku, majú vopred stanovené rajóny, lehoty a posypové dávky, ten, ktorý rozhoduje, kedy a kde budú tieto postupy zimnej údržby vykonané, je vždy 24-hodinový mestský dispečing.

CESTY 

Údržbu vozoviek v správe mesta, spravidla cesty I. a II. triedy, bude tento rok zabezpečovať 44 ťažkých vozidiel, ktoré vykonávajú pluhovanie a posyp. Pred plánovaným spádom snehu, často v skorých ranných hodinách, vykonávame preventívny posyp celého mesta alebo kritických úsekov. Následne sa počas sneženia vykonáva likvidačný posyp spojený s pluhovaním, frézovaním alebo zametaním snehu ku krajom komunikácií. V prípade potreby je sneh odvezený z vybraných komunikácií, prípadne je zľadovatená vrstva snehu mechanicky rozsekaná. Zazmluvnené vozidlá vykonajú jeden prejazd všetkých vozoviek v správe mesta spravidla do 3 hodín. Dispečing následne vydáva pokyny podľa aktuálnej situácie na ďalšie výjazdy. Novinkou tento rok sú dodatočné sypače, ktoré budú kritické kopcovité úseky pluhovať nepretržite až do odvolania.

CHODNÍKY 

Schodnosť chodníkov zabezpečujeme posypom a odhŕňaním snehu v šírke 1 meter od okraja vozovky tak, aby bola zlepšená ich schodnosť. Vzhľadom na kapacity nie je možné očistiť chodníky komplexne po celej šírke. V prípade očakávanej poľadovice je na celú plochu chodníka daný preventívny posyp (spravidla soľou). V prípade zľadovatenej plochy ju ruční pracovníci manuálne rozsekajú a dočistia. Cieľom zimnej údržby nie je zabezpečenie suchého povrchu, ale zlepšovanie a postupné zabezpečenie schodnosti komunikácie. 

Schodnosť chodníkov zlepšujeme už počas samotného sneženia. Pri výdatnom nepretržitom snežení sa ale aj na relatívne čerstvo očistenom chodníku môže vytvárať nová vrstva snehu. Po ukončení sneženia sa postupne zabezpečuje schodnosť všetkých peších komunikácií v správe mesta. 

Naším cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu schodnosť chodníkov pre obyvateľky a obyvateľov nášho mesta. Nakoľko je údržba chodníkov technicky a najmä finančne náročná, režim údržby pre jednotlivé pešie úseky musíme prioritizovať. Vysoko frekventované chodníky alebo tie, ktoré predstavujú zvýšené riziko úrazu ako napríklad kopce, schody a lávky, majú vyššiu intenzitu údržby počas sneženia a vyžadujú rýchlejšie zabezpečenie schodnosti po ukončení sneženia.  

Intenzita údržby peších komunikácií je rozdelená na dva okruhy:

1. okruh – najvyťaženejšie úseky (centrum mesta, kopcovité terény, nemocnice, školy a iné vysoko frekventované úseky)

 • Počas sneženia sa schodnosť týchto peších komunikácií zlepšuje v 12-hodinových intervaloch.
 • Schodnosť chodníkov je zabezpečená do 24 hodín po ukončení spádu snehu.

 

2. okruh – menej vyťažené úseky (ostatné chodníky v správe mesta a  niektoré nezaradené)

 • Počas sneženia sa schodnosť zlepšuje v nižšej intenzite v závislosti od dostupných kapacít.
 • Schodnosť chodníkov je zabezpečená čo najskôr po ukončení sneženia, väčšinou do 48 hodín. 
 • Pracovníci 1. okruhu sa po ukončení svojich rajónov presunú na úseky v 2. okruhu. Zabezpečenie schodnosti chodníkov v 2. okruhu sa tak spravidla výraznejšie zrýchli až po 24 hodinách od ukončenia sneženia.

CYKLOTRASY

Odstraňovanie snehu z krajníc a jazdných pruhov pre cyklistov bude vykonávané v závislosti od pokynov dispečingu mesta. Prioritnými úsekmi sú Štúrova, Dunajská, Špitálska, Košická, Banskobystrická, Štefanovičova, Žilinská, Nám. slobody, Starý most a Most Apollo. V spolupráci s mestskými časťami sa budeme snažiť zabezpečiť údržbu aj ďalších cyklotrás. Kapacity dostupné pre údržbu chodníkov budú ale v prvom rade zabezpečovať zlepšenie schodnosti chodníkov, až následne budú pracovníci v rámci možností nasadení na niektoré cyklotrasy.

OŠETRENIE NEZARADENÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zjazdnosť nezaradených komunikácií sa budeme v spolupráci s mestskými časťami snažiť zlepšiť a bude zabezpečená až po zlepšení zjazdnosti a schodnosti komunikácií v správe mesta.
KALAMITA

Stav živelnej pohromy nastáva pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach a pri silnom vetre vytvárajúcich na komunikáciách závady v zjazdnosti pre všetky motorové vozidlá.

Organizácia zimnej údržby pri vyhlásení 3. stupňa aktivity  (stav mimoriadnej situácie - zimnej kalamity) je riadená Okresným úradom v Bratislave. Podnet k vyhláseniu 3. stupňa aktivity predkladá Operačný štáb zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy vedúcemu Koordinačného operačného strediska integrovaného ZS Okresného úradu v Bratislave - tel. č.: 112.Po vyhlásení 3. stupňa aktivity Operačný štáb zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy môže požiadať nasledovné subjekty o dočasné vyčlenenie síl a prostriedkov na odstraňovanie následkov kalamity:

 • Dopravný podnik Bratislava (DPB)
 • Odvoz a likvidácia odpadu (OLO)
 • Ozbrojené sily SR (OSSR)

 

Dispečing Oddelenia správy komunikácií na základe požiadavky Operačného štábu zimnej služby spracuje konkrétnu požiadavku na vyčlenenie:

- nákladných vozidiel potrebných na odvoz snehu,

- mechanizmov na nakladanie snehu na nákladné vozidlá,

- ručných pracovníkov potrebných na odstraňovanie snehu z komunikácií,

- inej techniky a náradia (elektrocentrály a pod.).