Zlepšenia pre Vrakuňu

Podľa odborných odhadov žije v Bratislave približne 4 000 ľudí bez domova. Z nich 7,5%, teda približne 300 ľudí​, pochádza z Vrakune (na základe údajov zo sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislava). 

Vo Vrakuni sa takisto nachádza exponovaná lokalita – Pentagon, v ktorej sa ročne vystrieda približne 400-500 ľudí užívajúcich návykové látky (na základe údajov od poskytovateľov sociálnych služieb priamo v tejto lokalite). Z nich približne 10% prespáva priamo vo verejných priestoroch v Pentagone a jeho okolí. Ide o dlhodobo neriešený problém spojený s extrémnym sociálnym vylúčením, drogovou trestnou činnosťou a porušovaním verejného poriadku.  

S cieľom pomôcť týmto skupinám ľudí vnúdzi, ako aj v snahe zmierniť negatívne interakcie s bežnou spoločnosťou, pripravilo mesto Bratislava balík opatrení v oblasti bezpečnosti, ľudí bez domova a užívateľov návykových látok. Opatrenia sú navrhnuté ako tri vzájomne prepojené roviny, ktoré nefungujú izolovane. Ide nám o zmenu, ktorá bude udržateľná a riešenia, ktoré majú zmysel a oporu v odborných faktoch aj skúsenostiach iných miest. Tie hovoria, že je potrebné kombinovať opatrenia a preto sme pre Vrakuňu pripravili celý balík riešení. 

 


Opatrenia v poriadkovej rovine

Mesto dlhodobo zaznamenáva vo Vrakuni zvýšený počet podnetov od obyvateľov týkajúcich sa bezpečnosti, ľudí bez domova a užívateľov návykových látok. Uvedomujeme si preto potrebu prítomnosti hliadok mestskej polície vo Vrakuni, a aj preto sme zaviedli nočné hliadky, ktoré na​ Stavbárskej ulici a vokolí hliadkujú každú noc 

S cieľom ešte viac posilniť flexibilitu hliadok mestskej polície zároveň plánujeme v spolupráci s mestskou časťou zriadiť pobočku mestskej polície priamo na miestnom úrade vo Vrakuni. Toto opatrenie pomôže zabezpečiť rýchlejší zásah hliadky z novej stanice pri riešení podnetov obyvateľov. 

Zároveň chceme investovať aj do nových kamier umiestnených vo verejnom priestore mestskej časti a napojených na centrálny pult mestskej polície, a aj týmto spôsobom zvýšiť dohľad nad verejným poriadkom vo Vrakuni.  


Opatrenia v sociálnej rovine

Pentagon

V lokalite Pentagon budeme prostredníctvom intenzívnej terénnej sociálnej práce predchádzať zhoršeniu sociálnej situácie (napríklad strate domova) u obyvateľov bytových domov v lokalite Pentagon a zároveň vďaka komunitnej práci posilňovať lokálnu komunitu. ​ 

Zároveň podporíme poskytovanie odbornej pomoci v novom kamennom dennom centre priamo vPentagone, s cieľom zlepšiť stav komunity na Stavbárskej ulici po sociálnej, hygienickej a zdravotnej stránke.​ Prevádzkovateľom tohto zariadenia má byť mimovládna organizácia už pôsobiaca v lokalite. Vďaka tomuto centru budú môcť byť ľudia užívajúci drogy a pohybujúci sa vo verejnom priestore v okolí Stavbárskej v lepšom zdravotnom stave, absolvovať osobnú hygienu, získať čisté šatstvo, stravu, ktorú inak vyhľadávajú žobraním alebo hľadaním v odpadových nádobách a v neposlednom rade budú môcť v danom centre na Stavbárskej získať cenné a dlhodobé odborné vedenie pri zmene svojej situácie vďaka sociálnej práci (napríklad nástup na liečbu drogových závislostí a podobne). Opatrenia majú tiež pomôcť zabrániť zvýšenému pohybu komunity po území mestskej časti Vrakuňa. ​ 

Nový bod pomoci pre ľudí v núdzi

Na území Vrakune sa aj napriek viacerým vypuklým problematickým lokalitám nenachádza žiadna forma pomoci, ktorú by ľudia v núdzi bez vlastného bývania mohli trvalo využiť. Ľudia bez prístrešia tak zostávajú bez pomoci, čo má okrem iného za následok aj zvýšený počet negatívnych skúseností bežných obyvateľov. Častou témou podnetov býva skupina ľudí bez domova zdržiavajúca sa na verejnom priestranstve a z toho vyplývajúce znečisťovanie verejného priestoru, nevhodný hygienický stav, konzumácia alkoholu na verejných priestranstvách, rušenie nočného kľudu a prespávanie na verejnosti.  

S cieľom zmeniť tento stav plánuje mesto zriadiť zariadenie na pomoc ľudom vnúdzi v budove bývalej ubytovne na križovatke Dvojkrížnej a Čiližskej ulice.

  • Participácia a komunikácia s obyvateľmi na prvom mieste 

Pri plánovaní nového zariadenia je pre nás kľúčová komunikácia a zapojenie obyvateľov okolia. Ešte pred samotným spustením služby budeme s obyvateľmi okolia komunikovať o nastavení služby, bezpečnosti, spolupráci s komunitou, či ich podnetoch o úprave okolia a verejných priestorov (napríklad priľahlého ihriska, zelene, kamerovom systéme a ďalších).   

Plánujeme vytvoriť susedskú sieť, ktorá bude mať za úlohu informovať o dianí v službe širšiu komunitu, ale tiež upozorňovať na možné problematické aspekty fungovania služby pre komunity. Medzi predstaviteľov zainteresovaných strán by mali patriť predstavitelia bytových družstiev blízkych domov, základnej školy, zástupca vodičov MHD, ktorý tam majú konečnú, či predstavitelia mestskej polície a podobne. Aj týmto spôsobom budú obyvatelia pravidelne zapojení do fungovania služby.   

Rovnako tak počas prevádzky služby bude mesto zabezpečovať trvalú komunikáciu s obyvateľmi danej lokality prostredníctvom vyčleneného komunitného pracovníka. Vďaka tomu budú mať obyvatelia v okolí budovy možnosť trvalého komunikačného kanálu pre zodpovedanie otázok alebo riešenia akýchkoľvek situácií. 

  • Dlhodobé ubytovanie s nízkou kapacitou 

V prípade nového zariadenia nepôjde o nocľaháreň, ale onízkokapacit útulok, ktorý poskytne vybraným 20 až 30 ľudom, ktorí sa ocitli v núdzi bez vlastného bývania, dlhodobejšie ubytovanieÚtulok znamená stabilný a dlhodobý celodenný  pobyt vybraných ľudí v núdzi, vďaka ktorému nenastáva neustály presun nových ľudí počas každého večera ako pri službe nocľahárne. 

  • Stály personál a kontrolovaný vstup 

Zariadenie bude prevádzkovať mesto Bratislava, bude mať kontrolovaný vstup a stály personál prítomný 24/7 a klientom bude okrem ubytovania poskytovaná intenzívna sociálna podpora s cieľom pomôcť im zaistiť ďalšie bývanie, príjem a stabilizáciu. 

  • Denné služby po verejnej diskusii 

Do 1 roka od otvorenia zariadenia prebehne verejná odborná diskusia k plánovanej službe denného kontaktného bodu pomoci, prostredníctvom ktorého zabezpečíme ľuďom v núdzi prístup k základnej hygiene, čistému šatstvu, zdravotnej pomoci, strave a sociálnemu poradenstvu, čo bude mať pozitívny dopad na obyvateľstvo vo Vrakuni vo všeobecnosti.  

  • Dôraz na bezpečnosť 

Pri zavedení služby je pre nás na prvom mieste bezpečnosť. Ľudia nebudú čakať na ulici, vchod do objektu pre dennú časť bude z Dvojkrížnej ul. (mimo obytnej zóny). V lokalite takisto zavedieme nový kamerový systém a špeciálny dôraz budeme klásť na hliadky mestskej polície v lokalite a širšom okolí.


Opatrenia vo verejnom priestore

Uvedomujeme si, že ku kvalite života a bezpečnosti prispieva aj kultivácia a čistota verejného priestoru. Preto budeme v okolí kontaktného bodu pre ľudí v núdzi investovať aj do skvalitnenia verejného priestoru.  

Ako možné zásahy sme identifikovali nové a jasné osvetlenie pri parku Čiližská​, zelené steny objektu útulku, nové, oplotené a moderné ihrisko na Čiližskej, nový park či pravidelne uprataný verejný priestor vďaka Komunálnemu podniku mesta Bratislava 

O konkrétnych potrebách a požiadavkách na bezpečnosť a verejný priestor však budeme najskôr hovoriť s obyvateľmi dotknutej lokality a konkrétne riešenia vzídu z participácie sobyvateľmi, ktorá je plánovaná na najbližšie mesiace. 

Plán participácie na najbližšie mesiace 

  • Hĺbkové rozhovory s miestnymi aktérmi, apríl-jún 2021 
  • Tematické workshopy - podnety a požiadavky obyvateľov na bezpečnosť, verejný priestor, kvalitu projektu - neskorá jar/leto 2021 
  • Zapracovanie spätnej väzby, leto 2021 
  • Deň otvorených dverí, prezentácia pripomienkovaného projektu, leto/jeseň 2021 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu prebehlo prvotné informovanie o zlepšeniach pre Vrakuňu online formou, záznam zo stretnutia si môžete pozrieť tu: 

Záznam zo stretnutia s obyvateľmi Čiližskej 5.5.2021


Najčastejšie kladené otázky a odpovede, ktoré zazneli v diskusii