Zmena spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov

Vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov spúšťame v celej Bratislave


V auguste 2020 mesto spustilo prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu s odvozom spred rodinných domov v siedmich mestských častiach. Odvtedy sme sledovali správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu. Systém sme vyhodnotili ako úspešný, preto sme ho zaviedli od februára 2021 aj v ďalších troch mestských častiach a od septembra 2021 ho spúšťame aj vo zvyšných mestských častiach Bratislavy. 

V rámci jeho vyhodnotenia bolo našou prioritou prihliadnuť na názor obyvateliek a obyvateľov zapojených mestských častí a prispôsobiť im ho. Preto sme realizovali prieskum spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností.  

76,8 % z opýtaných domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4% opýtaných je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Aby sme zistili, či to tak naozaj je, zrealizovali sme analýzu vzoriek odpadov zo zapojených mestských častí. Potvrdilo sa, že v rámci systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 %, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38 %. 

Zavedením tohto systému pre rodinné domy celoplošne by sa mala úroveň vytriedenia v našom hlavnom meste zvýšiť až o 20 % viac odpadu na efektívnejšie využitie.  

Nakoľko bol medzi návrhmi na zlepšenie systému zo strany obyvateliek a obyvateľov aj častejší odvoz odpadu, zvýšili sme frekvenciu zvozu na 2x za mesiac. 

Zapojte sa do vrecového zberu aj vy! Rušením zberných hniezd sa zlepšuje čistota verejného priestoru, na stanovištiach s kontajnerom na sklo sa netvoria „nezákonné skládky“ a zbiera sa čistejšia surovina, čím sa zabezpečuje vyššia úroveň recyklácie. 


Na rozdiel od systému zberných hniezd prebieha vrecový systém zberu  pre občanov komfortne priamo spred rodinných domov z obvyklého odvozného miesta komunálneho odpadu. Zberné hniezda sme zrušili a ponechali len kontajnery na sklo. Sledovali sme postupné zlepšovanie čistoty životného prostredia a znižovanie znečistenia verejných priestranstiev na miestach bývalých zberných hniezd. V blízkosti zvonov na sklo sa už netvoria “skládky“ odpadov. Veľakrát sa tam totiž nachádzal odpad, ktorý tam nepatril, kontajnery boli preplnené a vytriedené zložky znečistené. Pri vrecovom zbere sa tieto javy darí eliminovať a v našich vlastných vreciach končí takmer výhradne odpad, ktorý tam skutočne patrí. 


Ako triediť?

Vrecový zber

• Používajte prosím len nami doručené vrecia. Počítame s 26 ks (120 l) modrých vriec na papier a 32 ks (120l) žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny na kalendárny rok. V prípade, že vám vrecia chýbajú, kontaktujte prosím [email protected]

Odpad musí byť správne vytriedený a stlačený!

V deň zberu musia byť vrecia zviazané a umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu - viditeľnom a prístupnom mieste pri komunikácii, v čase od 7:00.

V deň zvozu budete môcť vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách. Vrecia v nádobe musia byť uzatvorené, resp. zaviazané a odpad vo vreciach môže byť len ten, ktorý do nich patrí v zmysle VZN. Nádoba by mala byť v maximálnom objeme 240 l a farebne zhodná s farbou vreca.


Zber cez zberné hniezda – vonku prístupnými nádobami na sklo (kontajner, zvony)


Často kladené otázky a odpovede