Zmesový odpad


Obec je povinná zabezpečiť zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka, výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.


Zberné nádoby/kontajnery

Na zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu sú v systéme zberu štandardizované zberné plastové nádoby čiernej farby s objemom 120 l a 240 l a kontajner z pozinkovaného plechu alebo plastový kontajner čiernej farby s objemom 1 100 l.

Náklady na zbernú nádobu/kontajner sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré znáša spoločnosť OLO a.s.

Počet a typ zberných nádob/kontajnerov, interval odvozu pre zmesový komunálny odpad sa určuje na základe evidovaného počtu osôb v zmysle § 9 VZN č. 6/2020 a podľa skutočnej produkcie odpadu.

Podzemné a polopodzemné kontajnery

Správca nehnuteľnosti môže požiadať hlavné mesto o súhlas na použitie podzemného alebo polopodzemného kontajnera s objemom 3 m3 a 5 m3, pri splnení podmienok uvedených v § 11 ods. 2 VZN č. 6/2020.

Budovanie stanovišťa pre podzemné a polopodzemné kontajnery je na náklady správcu nehnuteľnosti.

Pre bytový dom a ostatné budovy na bývanie sa stanovuje jeden podzemný alebo polopodzemný kontajner s objemom 5 m3 a intervalom odvozu minimálne jedenkrát za týždeň pre maximálne 180 osôb alebo s objemom 3 m3 a intervalom odvozu jedenkrát za týždeň pre maximálne 105 osôb. Pri prekročení uvedeného počtu sa interval odvozu, prípadne počet podzemných a polopodzemných kontajnerov ekvivalentne upraví.

Lisovací kontajner

Na území Bratislavy je možné použiť na zber zmesového komunálneho odpadu aj lisovací kontajner. Hlavné mesto umožní použitie lisovacieho kontajnera, ak správca nehnuteľnosti splní nasledovné podmienky:

 • zabezpečí si na vlastné náklady lisovací kontajner; typ lisovacieho kontajnera musí   zodpovedať zvozovej technike oprávnenej osoby,
 • poskytne vhodný priestor, ktorý je v jeho užívaní alebo v správe, pre umiestnenie  lisovacieho kontajnera a manipuláciu s ním,
 • zabezpečí prívod elektriny 400 V k stanovišťu lisovacieho kontajnera,
 • zmesový komunálny odpad bude zhodnotený v spaľovni na území hlavného mesta.

Hlavné mesto posúdi splnenie uvedených podmienok a svoje stanovisko  k použitiu lisovacieho kontajnera oznámi žiadateľovi do 45 dní od doručenia žiadosti. Pred vydaním stanoviska hlavné mesto požiada príslušnú mestskú časť o vyjadrenie k použitiu lisovacieho kontajnera.

Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z lisovacieho kontajnera vykonáva spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Interval odvozu je minimálne 1 krát za týždeň bez ohľadu na veľkosť a naplnenosť lisovacieho kontajnera.

O použitie lisovacieho kontajnera môže požiadať správca týchto nebytových budov a ostatných budov na bývanie:

 • hotely, motely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,
 • budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty,
 • budovy pre obchod a služby,
 • dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá,
 • priemyselné budovy a sklady,
 • budovy na verejnú zábavu,
 • budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
 • nemocnice, zdravotnícke zariadenia a sociálne zariadenia,
 • kryté budovy pre šport,
 • ostatné nebytové budovy, napr. nápravné zariadenia alebo kasárne,
 • ostatné budovy na bývanie, napr. detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.

Lisovací kontajner nemožno použiť pre bytové domy, na sídlisku, na verejných priestranstvách bez súhlasu vlastníka, správcu pozemku.