Zoznam dokumentácií

Zoznam územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov na území Bratislavy pre potreby usmerňovania investičnej činnosti

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „mesto“) ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. 41 písm. d) štatútu obstaráva a schvaľuje v zmysle § 16 ods. 1, § 18 ods. 4, § 26 ods. 3 cit. zákona, § 6a ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a čl. 41 písm. e) štatútu územnoplánovaciu dokumentáciu Bratislavy a jej zón.

Na území Bratislavy v súčasnosti platí Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov (ďalej len „územný plán mesta“) a územné plány zón, ktoré obstaralo a schválilo mesto, ako aj územné plány zón, ktoré obstarali a schválili podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. a čl. 42 písm. d) štatútu jednotlivé mestské časti.


Územný plán mesta v zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. c) stavebného zákona je spracovaný na úrovni stupňa územnoplánovacej dokumentácie pre obce. Územné plány zón predstavujú v zmysle ustanovení  § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. d) cit. zákona nižší stupeň územnoplánovacej dokumentácie, spracovaný pre časti obce.
Na podklade § 25 ods. 1 písm. a) stavebného zákona musia byť územné plány zón v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, t.j. schváleného územného plánu mesta, ktorá bola vyhlásená podľa § 27 ods. 3 cit. zákona všeobecne záväzným nariadením mesta.
Podľa čl. 42 písm. d) štatútu mestské časti obstarávajú a schvaľujú územnoplánovaciu dokumentáciu zón po dohode s mestom a jej záväznú časť vyhlasujú nariadením mestskej časti.

Podľa § 27 ods. 6 stavebného zákona je schválená územnoplánovacia dokumentácia v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

Nakoľko územné plány zón ustanovujú v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) a b) stavebného zákona zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia, ako aj zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, ich riešenie je spodrobnením zásad a regulatívov stanovených v územnom pláne mesta.

Podľa § 2 ods. 7 stavebného zákona sú základnými nástrojmi územného plánovania okrem územnoplánovacej dokumentácie aj územnoplánovacie podklady a územné rozhodnutia.

Podľa § 3 stavebného zákona sú územnoplánovacími podkladmi urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a územno-technické podklady. Uvedené dokumenty na rozdiel od územných plánov neobsahujú záväznú časť a majú v procese územného plánovania svoju špecifickú a nezastupiteľnú úlohu.